Kredyty

Opłaty


OPŁATY ADMINISTRACYJNE
Opłaty administracyjne są pobierane ze środków przekazywanych przez Członków OFE i stanowią jedno z dwóch podstawowych źródeł finansowania działalności Towarzystwa, zarządzającego otwartym funduszem emerytalnym. Na podstawie §17 Statutu AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego, Fundusz potrąca ze składki wpłacanej każdorazowo przez Członka kwotę stanowiącą:

Ustęp 1
W przypadku Członków, którzy uzyskali członkostwo od 1 kwietnia 2004 r.:
7% kwoty z wpłaconych składek w latach 2004 – 2010,
6,125% kwoty z wpłaconych składek w roku 2011,
5,25% kwoty z wpłaconych składek w roku 2012,
4,375% kwoty z wpłaconych składek w roku 2013,
3,5% kwoty wpłaconych składek od dnia 1 stycznia 2014 r.

Ustęp 2
W przypadku Członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004 r.:
9% kwoty składki – gdy staż członkowski w Funduszu nie przekracza 3 lat,
5,25% kwoty składki – gdy staż członkowski w Funduszu przekracza 3 lata, lecz nie przekracza 10 lat,
5% kwoty składki – gdy staż członkowski w Funduszu przekracza 10 lat, lecz nie przekracza 20 lat.

W przypadku, gdy powyższe opłaty, o których mowa w ust. 2, są wyższe od opłat określonych w ust. 1, stosuje się opłaty określone w ust. 1.

OPŁATA Z TYTUŁU DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ
Opłata jest pobierana w wyniku decyzji Klienta o przeniesieniu środków do innego otwartego funduszu (tzw. wypłata transferowa). Opłata ta jest pobierana tylko w przypadku, gdy staż członkowski jest krótszy niż 24 miesiące. Opłata wynosi 160 zł lub 80 zł, w zależności od stażu członkowskiego w funduszu i pokrywana jest ze środków własnych Członka.