Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/leonis/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/uploads) is not within the allowed path(s): (/home/webrange/domains/leonis.pl:/tmp:/var/tmp:/home/webrange/.tmp:/home/webrange/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/webrange/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/wds-files/wds-sitemaps/wds-sitemaps.php on line 460
Umowa o dzieło - Leonis

Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Umowa o dzieło


UMOWA O DZIEŁO

 

zawarta dnia ……………………………….. w ………………………………………………. pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i  przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ich zaakceptowania.

3. Termin wykonania dzieła ustala się na: ………………………………………………………………………..

§ 2

Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał na sporządzenie dzieła opisanego wyżej. Od momentu przekazania materiałów Wykonawcy, Wykonawca ponosi dpowiedzialność za przypadkową utratę materiału lub jego uszkodzenie.

§ 3

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w momencie otrzymania gotowego dzieła

w wysokości ……………………………………. zł Zamawiający wpłaci Wykonawcy w dniu złożenia

zamówienia zadatek w wysokości ……………………………….. zł tj ………………. % wynagrodzenia.

Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet  ceny.

§ 4

Zamawiający w razie ponad ……………………… dniowej zwłoki z wykonaniem dzieła, może od

umowy odstąpić. Wykonawca zwróci mu wówczas zadatek powiększony o ………………., oraz

materiały, które Zamawiający mu przekazał, jeżeli zwrot materiałów okaże się niemożliwy

Wykonawca zwróci sumę pieniężną równą wartości materiałów mu przekazanych powiększoną o …………………………%

§ 5

Zamawiający odbierze dzieło w ciągu …………………….. od terminu wskazanego w § 1 pkt 3. W razie zwłoki z odebraniem dzieła Wykonawca może pobrać od Zamawiającego opłatę …………………………… za każdy dzień zwłoki.

§ 6

W razie wystąpienia wad dzieła Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie w ciągu …………………… od dnia odebrania dzieła. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie …………………….. od daty oddania dzieła do naprawy.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. dzieła i że dzieło wykona osobiście.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

………………………………………                                                        …………………………………….

              Zamawiający                                                                      Wykonawca