Kredyty

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej


 

Wrocław, 11 października 2000 r.

 

 

 

Prezydent Miasta Wrocławia

Urząd Miasta

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

we Wrocławiu

 

 

Wnioskodawca: Jan Nowak Spółka z o.o.

we Wrocławiu

ul. Nowacka 1

 

 

 

 

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

 

 

Wnoszę o zezwolenie na wyłączenie spod produkcji rolniczej z dniem 2 stycznia 2001 r. następujących działek gruntu:

1. nr 26, karta mapy 37, o powierzchni 1234 m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego we Wrocławiu, KW nr 2626, jako własność Andrzeja Kowala;

2. nr 21, karta mapy 4, o łącznej powierzchni 4321 m2, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego we Wrocławiu, KW nr 2626, jako własność Andrzeja i Agaty Kowalów;

 

Uzasadnienie

 

Jak wynika z ewidencji gruntów, ww. działki stanowią użytki rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia przeznaczone są jednak jako teren osiedla handlowo-usługowego, wyspecjalizowanego w obsłudze klienta hurtowego – oznaczenie w planie miejscowym symbolem 123.2.WA

Wnioskodawca 11.09.2000 r. zawarł z właścicielami przedmiotowych nieruchomości umowy przedwstępne sprzedaży w formie aktu notarialnego. Właściciele zezwolili wnioskodawcy na dysponowanie nieruchomością. Zapis w akcie notarialnym upoważnia wnioskodawcę do sformułowania niniejszego wniosku. W związku z tym, wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony.

 

 

 

Jan Nowak

 

 

Załączniki:

1. kopie aktów notarialnych

2. warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

3. wypisy z ewidencji gruntów