Kredyty

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie


 

Wrocław, 11 października 2000 r.

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji

w Warszawie

 

 

Wnioskodawca: Gustaw Nehring

zam. 33666 Monachium, Niemcy, Salatstr. 3,

 

Pełnomocnik: Andrzej Kowal

ul. Kowalska 5,    Wrocław

 

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

 

 

Działając w imieniu wnioskodawcy Gustawa Nehringa, pełnomocnictwo, które dołączam, uprzejmie wnoszę o:

zezwolenie na nabycie przez niego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Dużej 300, wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego we Wrocławiu, KW nr 4343.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskodawca Gustaw Nehring, syn Tobiasa i Helgi , zamieszkały w Niemczech, 33666 Monachium, Niemcy, Salatstr. 3 jest obywatelem Republiki Federalnej Niemiec.

Wnioskodawca jest związany z Polską. W Polsce zawarł związek małżeński, tutaj urodzili się i mieszkają jego dzieci: Tobias i Eva Nehring. Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą wymagającą stałego przebywania na terenie miasta Wrocławia.

Wnioskodawca zamierza powrócić na stałe do Polski, co właściwie jest już prawie dokonane. Zamieszkuje nadto jako najemca w przedmiotowym domu, a nawet dnia 11.09.2002 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, co uzasadnia niniejszy wniosek.

 

 

Andrzej Kowal

 

 

Załączniki:

1. pełnomocnictwo

2. wypis z ewidencji gruntów

3. odpis z księgi wieczystej

4. odpis aktu notarialnego