Kredyty

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków


 

Wrocław, 11 października 2000 r.

 

 

 

Wojewoda dolnośląski

we Wrocławiu

 

Wnioskodawca: Jan Nowak

zam. we Wrocławiu

ul. Nowacka 1

 

 

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

 

Wnoszę o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków z mojej ubojni do rzeki Odry, przepływającej obok mojego zakładu.

 

Uzasadnienie

 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest konieczne odprowadzanie powstałych ścieków. Jedyną i realną za razem możliwością jest odprowadzanie powstałych ścieków do rzeki Odry. Ścieki po wstępnej obróbce w zakładzie spełniać będą wszelkie wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi.

Wstępne badania przeprowadzone przez laboratorium przy WIOŚ pozwala sądzić, że określone przepisami normy nie zostaną przekroczone.

Wobec powyższego wnoszę o przeprowadzenie postępowania wodno prawnego i wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Podstawą wniosku jest treść art. 20 ust. l ustawy z 24.10.1974 r. – Prawo wodne.

 

 

Jan Nowak