Kredyty

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę


 

…………………. dnia …………………….

 

 

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ………………………………………..

 

 

Wnioskodawca:

………………………………………………..

zam. ………………………………………..

 

 

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

 

 

W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inwestycję zamierzam zrealizować na należącej do mnie działce budowlanej

Nr……………………………………….. położonej w ……………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………

         Podpis

 

 

 

 

Załączniki:

– projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,

– odpis księgi wieczystej KW nr……………………….., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………………………………….,

– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr ………………z dnia ……………… wydana przez ………………….,

– wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem nazwisk i adresów właścicieli działek .sąsiednich.