Kredyty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


 

………………. dnia ……………………….

 

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ………………………………………..

 

 

Wnioskodawca:

………………………………………………..

zam. ………………………………………..

 

 

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 

W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej w……………………………………………………….. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr …………………….. o powierzchni ………………….. m2 oraz nr………………… o

powierzchni ………………. m2.

 

 

 

……………………………………………………………….

                          Podpis

 

 

……………………………………………..

Załączniki:

1. mapa terenu objętego wnioskiem

2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu

3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej