Kredyty

Słownik

GWARANCJA

Zabezpiecza wykonanie przez dany podmiot, który zlecił udzielenie gwarancji, określonego zobowiązania wobec innego podmiotu beneficjenta gwarancji. Inaczej: poręczenie, pokrycie, zastaw. Rozróżnia się gwarancję osobistą, gwarancję rzeczową i gwarancję nieściągalną.