Kredyty

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków


…………………………………..

    (pieczątka firmowa)

                                                                                                                …………….. …………………………

                                                                                                                          (miejscowość, data)

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

 

 

Niniejszym poświadczam, że Pan(i) ……………………………………………………………………………

zamieszkał(a) …………………………………………………………………………………………………………….

nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………….

jest zatrudniona w ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………na podstawie

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę)

zawartej na czas …………………………………………………………………………………………………………

(określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny)

od dnia ………………………………………………………. do dnia ………………………………………………..

na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………

ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich sześciu miesięcy w wysokości ………………………………………………………………………………………………………………..

(brutto, netto)

Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….. miesięcznie

od dnia ………………………………………….. do dnia …………………………………………………………….

Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 

                                                           …………………………………………………

                                                                                    (podpis osoby uprawnionej)