Kredyty

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę


……………………………………………..                                                               ……………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                            (miejscowość data)

       lub miejsce zamieszkania)

 

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę

 

 

 

Z dniem …………………………..  wypowiadam Panu(i) ………………………………………………………….

umowę o pracę z dnia ……………….. z powodu……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ……………………………… .

Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w ………………………………………………………. w terminie 7 dni od daty doręczenia

                      (siedziba sądu)

niniejszego pisma.

 

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą…………………………………………………………………….

                                                                                                (siedziba komisji)

 

 

………………………………………………………….

             (pieczęć i podpis pracodawcy

     lub osoby działającej w jego imieniu)

 

 

 

…………………………………………………………………………

(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

 

 

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.