Kredyty

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur


UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR

 

 

…………………………………………………….

                                                                                       (miejscowość i data)

 

 

upoważnienie

 

Niniejszym upoważniam:

 

Pana/Panią, zamieszkałego/łą w ………………………….., przy ulicy ………………………………………., legitymującą się dowodem osobistym serii ………………………., o numerze ……………………………

 

do potwierdzania sald rozrachunków z kontrahentami …………………………… oraz podpisywania

                                                                                              (nazwa firmy)

faktur VAT w imieniu i na rzecz tej spółki.

 

Niniejsze upoważnienie jest skuteczne począwszy od …………………………….. roku z mocą do ……………………………… roku.

 

 

………………………………………………………….

       (podpis osoby udzielającej upoważnienia)