Kredyty

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy


…………………………………….                                                               …………………………………..

    (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                       (miejscowość , data)

……………………………………………

   numer REGON – EKD

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

PO USTANIU STOSUNKU PRACY

      

 

zawarta  dnia …………………………………. w  ………………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem.

 

§ 1

W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej oraz do tego, że nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy.

 

§  2

Czas trwania zakazu określonego w § 1 wynosi …………………………………………………. od momentu rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia.

 

§ 3

1.W okresie o którym mowa w § 2 Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w wysokości ……………………………………………………… zł, co stanowi ……………………….% wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

2. Odszkodowanie o którym mowa w punkcie 1 będzie wypłacane w miesięcznych, równych ratach do ……………………………………………. dnia każdego miesiąca przez okres trwania zakazu.

 

§ 4

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………………………                                         ……………………………………………………     

(podpis pracownika)                                                                        (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

                                                                                                                             działania w jego imieniu)