Kredyty

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną


…………………………                                                                              ……………………………..

  (pieczęć jednostki)                                                                                                                       (miejscowość i data)

 

UMOWA O PRACÊ

z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

 

1)      Pracodawcą …………………………………………………………………………………………………………….   ……………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracodawcą

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………, a

2)      Pracownikiem ………………………………………………………………………………………………………… zatrudnionym na stanowisku ………………………………………………………………………………… na ……………………………………………………………………………………………………………………………….

     (okres próbny, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy)

 

1.      Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:   

a)      rodzaj umówionej pracy ………………………………………………………………………………………                                                          (funkcja, specjalność, stanowisko)        …………………………………………………………………………………………………………………………….

b)      miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………………..
                                                    
             (nazwa, numer kasy i adres)       …………………………………………………………………………………………………………………………….

c)      wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………………………….

                                                                                   (pełny etat, część etatu)       ………………………………………………………………………………………………………………………….

d)     wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………..                                             (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna)       …………………………………………………………………………………………………………………………….

e)      Inne warunki zatrudnienia ……………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.      Data rozpoczęcia pracy …………………………………………………………………………………………….                                                                            (data i godzina) 

3.      Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje prowadzenie kasy nr ……………………………… w ……………………………………………………. na zasadzie pełnej odpowiedzialności materialnej z obowiązkiem wyliczenia się ze środków pieniężnych i innych składników majątkowych oraz druków znajdujących się w kasie.