Kredyty

Umowa o pracę na czas zastępstwa


WZÓR UMOWY O PRACÊ NA CZAS ZASTÊPSTWA

 

 

……………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

…………………………………………….

(numer REGON-EKD)

 

……………………………….

    (miejscowość, data)

 

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

 

zawarta w dniu  ……………………………… w  ………………………………………………………  pomiędzy:

1.      ……………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………, zwanym dalej  Pracodawcą,

a

2.      ……………………………………………….zamieszkałą (zamieszkałym)

w    ……………………………………………………………….., zwaną dalej Pracownikiem.

 

 

Na podstawie art. 25 §1 zd. 2 Kodeksu pracy strony zgodnie ustalają:

 

1.      Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani …………………………………….., której udzielono urlopu bezpłatnego na okres od  ………………………………………….. do……………………….

2.      Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku sprzedawcy.

3.      Do obowiązków Pracownika należy: obsługa klientów, przyjęcia towaru, met­kowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej, utrzymywanie porządku na terenie zakładu pracy.

4.      Pracownik będzie wykonywał pracę w ……………………………………………………………………….

                                                                                   (miejsce wykonywania pracy).

5.      Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze    ……………………………………………………  etatu.

6.      Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ………………………………… brutto miesięcznie.

7.      Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwuty­godniowym wypowiedzeniem.

8.      Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu ……………………………………………..

9.     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

      ……………………………………..                                                        …………………………………….    

            podpis Pracodawcy                                                                  podpis Pracownika