- Leonis Doradztwo & Szkolenia - http://www.leonis.pl -

Umowa o pracę członka zarządu spółki

…………………………………………                                                      …………………………………..

           (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)

 

……………………………………………

            numer REGON – EKD

 

 

Umowa o pracę członka zarządu spółki

 

zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………… za miesiąc płatne z dołu do …………………… dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia …………………………………………………………………………………. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

 

 

……………………………………                                             ………………………………………………

           (podpis pracownika)                                                                       (pieczęć i podpis pracodawcy  lub osoby

                                                                                                                   uprawnionej do działania w jego imieniu)