Kredyty

Umowa o pracę 2


……………………………………                                                            …………………………………..

           (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                 (miejscowość , data)

 

……………………………………………

            numer REGON – EKD

 

Umowa o pracę

 

zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………………….. za miesiąc płatne z dołu do ……………………. dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia ………………………………………………………………………. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

 

 

……………………………………                                      ………………………………………………

           (podpis pracownika)                                                      (pieczęć i podpis pracodawcy  lub  osoby uprawnionej do

                                                                                                                   działania w jego imieniu)