Kredyty

Umowa menedżerska


UMOWA MENEDŻERSKA

 

 

Zawarta dnia …………………………………… w ……………………………………………….. pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki ……………………………………………..z siedzibą w ……………………………………….. przy ul. ……………………………………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ……………………………….w ……………………..pod nr Rej. …………………………………………….., zwaną dalej Spółką,

którą reprezentuje:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zam. w ……………………………………………….. przy ul. ………………………………………………………….,

legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………….. nr …………………………………….

zwanym dalej Zarządcą.

 

§ 1.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § ……………………….. umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia …………………………………… nr …………………. powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.

 

§ 2.

Zarządca będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Rada Nadzorcza podejmie działania zmierzające do pozbawienia Zarządcy tej funkcji i dokonania odpowiednich zapisów w rejestrze.

 

§ 3.

Do obowiązków Zarządcy należy:

Przedstawianie rocznych planów finansowo-gospodarczych Spółki w terminie do dnia ……………………………………………………………..roku poprzedzającego rok obrachunkowy.

Sprawowanie nadzoru nad realizacją wymienionych wyżej planów.

Kierowanie pracami Zarządu.

Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej.

Prowadzenie polityki handlowej, marketingowej, finansowej i kadrowej Spółki.

 

§ 4.

Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na rozporządzenie majątkiem Spółki oraz na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 5.

Rada Nadzorcza może odmówić swojej zgody na dokonanie czynności określonych w § 4 umowy.

 

§ 6.

Rada Nadzorcza obowiązana jest udzielić odpowiedzi na złożony przez Zarządcę wniosek w terminie ………………………………………………………………….

Termin powyższy może być przedłużony uchwałą Rady Nadzorczej dwukrotnie.

 

§ 7.

Zarządca nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań sprzecznych z interesami Spółki.  Nie może również zajmować kierowniczych stanowisk ani sprawować innych odpowiedzialnych funkcji w podmiotach, których interesy pozostają w sprzeczności z interesami Spółki. O powyższych okolicznościach Zarządca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza może w powyższych przypadkach rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 8.

Zarządca otrzymywał będzie z tytułu wykonywanych obowiązków wynagrodzenie, na które składa się:

·        Stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości …………………………………………………………

·        Premia w wysokości …………….. % od wypracowanego czystego zysku Spółki  po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki.

§ 9.

Umowa obowiązuje od dnia ………………………..do dnia ………………………………………………………

 

§ 10.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Radę Nadzorczą możliwe jest jedynie w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 11.

Rada Nadzorcza może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego w §9  umowy w przypadku:

Podjęcia przez Zarządcę działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy, jak również z obowiązującymi przepisami.

Podjęcia przez Zarządcę zawinionych działań przynoszących szkodę Spółce.

 

§ 12.

W przypadkach przewidzianych w § 7, 11 i 15, jak również w przypadku podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami Zarządca obowiązany jest uiścić Spółce karę w wysokości

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeżeli wyrządzona przez niego szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zarządca jest obowiązany wynagrodzić poniesioną przez Spółkę szkodę w pełnej wysokości.

 

§ 13.

W przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze stron działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy strona obowiązana jest zapłacić drugiej ze stron karę umowną w wysokości …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 15.

Zarządca nie może przed upływem terminu określonego w § 9 rozwiązać niniejszej umowy z wyjątkiem:

gdy pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządcą istnieje długotrwały konflikt interesów, który nie może być rozwiązany.

gdy, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarządcę do podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.

§ 16.

Zarządca nie może zarówno w czasie trwania kontraktu, jak i po jego ustaniu ujawniać informacji, których wyjawienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

 

§ 17.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 18.

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 19.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

………………………………………             …………………………………………………………………….

(podpis Zarządcy)                               (podpis osoby reprezentującej Radę Nadzorczą