Kredyty

Świadectwo pracy


…………………..                    …………………………..

(pracodawca oraz jego                          (miejscowość i data)

 siedziba lub miejsce

 zamieszkania)

 

……………….

(nr REGON – EKD)

 

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że …………………………………………….

                            (imię i nazwisko pracownika)

   imiona rodziców ………………………………………………

   urodzony …………………………………………………….

                             (data i miejsce urodzenia)

   był zatrudniony ………………………………………………

   …………………………………………………………….

   …………………………………………………………….

                              (pracodawca)

   w okresie od …………… do ………………………………..

   …………………………………………………………….

   w wymiarze …………………………………………………..

                                   (wymiar czasu pracy)

 

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę   

   …………………………………………………………….

   …………………………………………………………….

   …………………………………………………………….

   …………………………………………………………….

                   (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

 

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

   a) rozwiązania ……………………………………………….

      ………………………………………………………….

                   (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

   b) ………………………………………………………….

      ………………………………………………………….

                    (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

   c) wygaśnięcia ……………………………………………….

      ………………………………………………………….

                    (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

 

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

   1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:

      ………………………………………………………….

     (łączna liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 

     w tym …………………………………………………….

          (liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego na podstawie art. 1672 Kodeksu     pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   2) korzystał z urlopu bezpłatnego

      ………………………………………………………….

           (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

                            

   3) wykorzystał urlop wychowawczy

      ………………………………………………………….

                   (okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

 

   4) był niezdolny do pracy przez okres ………………dni

(łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane

      w art. 188 Kodeksu pracy ……………………………………

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 

   6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy

      ………………………………………………………….

      (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

 

   7) odbył służbę wojskową w okresie ……………………………..

      ………………………………………………………….

      (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

 

   8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach

      lub w szczególnym charakterze ……………………………….

      ………………………………………………………….

      ………………………………………………………….

       (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

 

   9) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub    

      świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy  

      ………………………………………………………….

      ………………………………………………………….

  10) ………………………………………………………….

      ………………………………………………………….

      ………………………………………………………….

      (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

 

  11) ………………………………………………………….

      ………………………………………………………….

      ………………………………………………………….

      (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie  z art. 92 § 11 Kodeksu pracy)

 

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

   …………………………………………………………….

   …………………………………………………………….

                  (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

   …………………………………………………………….

                          (wysokość potrąconych kwot)

 

 

6. Informacje uzupełniające

   …………………………………………………………….

   …………………………………………………………….

                                   ……………………….

                                        (pieczęć i podpis pracodawcy

                                            lub osoby działającej

                                               w jego imieniu)

                          

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa  pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego

– Sądu Pracy w ……………………………………….

…………………………………………………….

(podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

1. Nr REGON – EKD –                stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.

2. W ust. 1                                    – pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi, wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,

                                                – pracodawca wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę lub poprzednich umów o pracę, zgodnie z art. 97 § 11 Kodeksu pracy.

3. W ust. 3

lit. a                                         pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

lit. b                                        pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4  lub § 5,   w art. 48 §