Kredyty

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

                             ………………………………………………………………………………………

                             ………………………………………………………………………………………

                                                                    (nazwa i siedziba pracodawcy)

 

 

Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy:

1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335),

2) art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 r. Nr 43 poz. 168).

Art. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.

Art. 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) pracownicy młodociani, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

d) emeryci i renciści – byli pracownicy,

e) współmałżonkowie pracowników,

f) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d

g) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych w pkt a-d dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków pracowników, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeśli się kształcą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego,

h) rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe,

i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także niepracujący członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d zamieszkujący oddzielnie.

Art. 4. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):

a) wypoczynku dzieci do lat 14 (kolonie, obozy, zimowiska) – 1 raz w roku,

b) wypoczynku urlopowego, zorganizowanego i niezorganizowanego, pracownika i jego dzieci do lat 14 (pod warunkiem niekorzystania z dofinansowania, o którym mowa w pkt a),

c) działalności kulturalno-oświatowej,

d) wypoczynku w dni wolne od pracy,

e) zakupu sprzętu sportowo-turystycznego,

f) imprez sportowych (bilety wstępu),

g) zakupu upominków Mikołajowo-świątecznych dla pracowników lub ich dzieci,

h) pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub zapomóg pieniężnych w wypadkach losowych.

Art. 5. Fundusz może być wydatkowany na pożyczki przeznaczone na:

a) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym,

b) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

c) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany,

d) remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych ,

e) finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni dla dzieci przebywających w domach dziecka.

Art. 6. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu dla uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

Art. 7. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej można udzielić pomocy finansowej częściowo lub całkowicie bezzwrotnej lub umorzyć część nie spłaconej pożyczki.

Art. 8. Podstawą uzyskania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest umotywowany wniosek pracownika.

Art. 9. Wysokość dofinansowania, częstotliwość świadczeń, warunki spłaty pożyczki, okres spłaty, oprocentowanie, wymogi poręczenia, warunki umorzenia udzielonej pożyczki, ustala pracodawca w zależności od posiadanych środków.

Art. 10. Pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 11. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Art. 12. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Art. 13. Regulamin obowiązuje od dnia ……………………………………………………

 

 

                               …………………………………………….

                                  podpis i pieczęć pracodawcy