Kredyty

Powierzenie pracownikowi innej pracy


Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)

 

 

 

 

…………………….………….                                                                       …………………………………

    (oznaczenie pracodawcy)                                                                                                                 (miejscowość, data)

 

 

 

 

 

                                                                                              Pan (Pani)

                                                                                              …………………………

                                                                                              …………………………

    (oznaczenie pracownika)

 

 

 

 

Na podstawie przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, mając na względzie następujące, uzasadnione potrzeby pracodawcy …………………………………………………………………………………..

powierzam Panu (Pani) tymczasowe wykonywanie pracy na stanowisku ……………………………. ……………….. w okresie od dnia ………………………. do dnia …………….… .

Przeniesienie nie powoduje zmiany dotychczasowego wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

……………………………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń
w imieniu pracodawcy)