Kredyty

Porozumienie zmieniające umowę o pracę 2


Porozumienie zmieniające umowę o pracę

 

 

 

                                                                                            ……………………………………………….

                                                                                                         (miejscowość, data)

zawarte dnia…………………………………. w ……………………………………………………………………….

pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………

                                                  (nazwa i siedziba pracodawcy)

 

zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                       (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

a Panem(nią) ……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                      (imię i nazwisko, adres)

zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści:

z dniem ………………………………………………………………….. pracodawca i pracownik zmieniają

umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                       (wyszczególnienie warunków umowy ulegających zmianie)

będą obowiązywały następujące warunki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                            (wyszczególnienie nowych warunków umowy)

 

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami  pozostaje bez zmian.

 

    ……………………………………….                             ……………………………………………….

             (podpis pracownika)                                                     (pieczęć i podpis pracodawcy lub

                                                                                                    osoby działającej w jego imieniu)