Kredyty

Porozumienie zmieniające umowę o pracę


…………………, dnia …………………..

 

POROZUMIENIE ZMIENIAJ¡CE UMOWÊ O PRACÊ

 

zawarte dnia …………………………………… w ………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Pracownikiem

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracodawcą.

 

§ 1

Z dniem ……………………………. Pracownik i Pracodawca zmieniają umowę o pracę zawartą dnia ………………………….. na czas ………………………………………, na mocy zgodnego porozumienia stron w ten sposób, że w miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

będą obowiązywały warunki następujące: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

§ 2

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………….                                    ………………………………………

    podpis pracownika                                                         podpis pracodawcy