Kredyty

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę


……………………., dnia …………………

 

POROZUMIENIE O ROZWI¡ZANIU UMOWY O PRACÊ

 

zawarte dnia ……………………………………….w …………………………………………………………………… pomiędzy……………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Pracownikiem

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Pracodawcą.

§ 1

Z dniem …………………………………………. Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę zawartą dnia ………………………………………  na czas …………………………………………….. na mocy zgodnego porozumienia stron.

§ 2

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

      ……………………………………….                     ……………………………………..   

        podpis pracownika                                             podpis pracodawcy