Kredyty

Karta środka trwałego


 

(pieczęć firmy)

KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO

NUMER INWENTARZOWY

 

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

SYMBOL WG KRŚT

ROK PRODUKCJI/BUDOWY

DOSTAWCA/WYKONAWCA/PRODUCENT

 

 

 

DATA NABYCIA/WYKONANIA – NAZWA I NR DOWODU

DATA PRZYJÊCIA DO UŻYWANIA I NR DOWODU

STAN TECHNICZNY

 

 

 

 

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

ZMIANY MIEJSC UŻYTKOWANIA

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (NOWY, UŻYWANY, NR FABRYCZNY,ATEST,CERTFIKAT)

 

CZÊŚCI SKŁADOWE, URZ¡DZENIA DODATKOWE

 

FORMA NABYCIA I ¬RÓDŁO FINANSOWANIA

ZMIANY WARTOŚCI POCZ¡TKOWEJ stanowiącej podstawę amortyzacji

UMORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO I JEGO ZMIANY

GOTÓWKA  / ŚRODKI WŁASNE

Data zmiany

Przyczyna

Wartość początkowa po zmianie

Rok lub data zmiany

Umorzenie lub zmiana w roku

Umorzenie natastająco od początku

WARTOŚÆ POCZ¡TKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁADNIKI WYCENY WARTOŚCI POCZ¡TKOWEJ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2