Kredyty

Dowód przyjęcia środka trwałego do używania


(piećzęć fitmy)

DOWÓD  PRZYJÊCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

 

NR

OT

 

DATA

 

 

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

 

SYMBOL WG KRŚT

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – UŻYTKOWA

 

 

 

 

NUMER INWENTARZOWY

 

 

 

 

 

ROK PRODUKCJI

CZAS WCZEŚNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA

 

 

 

 

NR DOWODU NABYCIA

¬RÓDŁO NABYCIA

 

 

 

 

DATA NABYCIA

 

 

 

 

 

DATA PRZYJÊCIA DO UŻYWANIA

MIEJSCE UŻYWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

 

 

WARTOŚÆ POCZ¡TKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO

SPOSÓB WYCENY I JEJ SKŁADNIKI

 

 

 

GR

 

 

IMIÊ I NAZWISKO OSOBY PRZYJMUJ¡CEJ ŚRODEK TRWAŁY DO UŻYWANIA

 

 

 

ADNOTACJE KSIÊGOWE