Kredyty

Aneks do umowy o pracę 2


ANEKS DO UMOWY O PRACÊ

 

Niniejszy aneks zawarto  dnia ………………………… w …………………………………………. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej pracownikiem.

 

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ………………………………… zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu ……………………………………………..

 

§2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ……………………………………………

będą obowiązywały następujące warunki:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 

 

 

…………………………………….                                                  ………………………………………….

      podpis pracownika                                                                 podpis pracodawcy