Kredyty

Aneks do umowy o pracę


 

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszy aneks zawarto  dnia …………………………….. w …………………………………….. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez ………………………………………………………… a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej pracownikiem.

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ………………………………….. zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w  dniu …………………………………………….

§2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

będą obowiązywały następujące warunki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 

…………………………………….                                     ………………………………………….

podpis pracownika                                                      podpis pracodawcy