Kredyty

Informacja o podłączeniu urządzenia do sieci


 

INFORMACJA O PODŁ¡CZENIU URZ¡DZENIA DO SIECI

……………………, dnia…………………

Adresat:………………………………….

Niniejszym informuję, że urządzenie ………………………………..(nazwa urządzenia), które na podstawie umowy zawartej pomiędzy ……………….. i …………………… , dnia ……………… zostało wynajęte Państwa firmie, zostało podłączone do sieci dnia ………………………

Płatności umowne obowiązują od dnia podłączenia do dnia zakończenia eksploatacji urządzenia.

 

 

Instalator:………………………………                             Najemca:………………………………….