Kredyty

Prokura


 

PROKURA

 

Wspólnicy spółki dnia ………………………………………………………………….  ustanawiają dla spółki …………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………. Prokurenta w osobie Panu (i) …………………………………………………………………………………………. zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr ……………………………………………. wydanym przez…………………………………………………………………………………………………

do  wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie .

 

……………………………………                              …………………………………

podpisy Wspólników