Kredyty

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism


 

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DO ODBIORU PISM

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………. udzielam pełnomocnictwa

Panu (i)…………………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałemu w………………………………………………………………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ……………..nr ………………………………………………. wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………

do odbioru  pism  procesowych  wysyłanych  do  mnie w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym w ………………………………………………………. pomiędzy mną a…………………………………………………………………………………………………………………………………..o………………………………………………………………………………………………………………………………….. sygn. akt…………………………………………….                         

 

      ………………………………………………………

podpis Mocodawcy