Kredyty

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu wspólników


 

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

 

 

Ja, niżej podpisany dnia ………………………………………………………….. udzielam pełnomocnictwa Panu (i) ……………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr……………………………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………………………………………… do udziału w moim imieniu, w Zgromadzeniu Wspólników spółki ……………………………………………………………………. w dniu ………………………………………… oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

…………………………………………………

podpis