Kredyty

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu


 

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Ja, niżej podpisany dnia ………………………………………………………….. udzielam pełnomocnictwa Panu (i)……………………………………………………………………………………………….zamieszkałemu w …………………………………………………………………………..legitymującego się dowodem osobistym seria…………nr…………………….. wydanym przez ……………………………………………………………….. pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w  Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki …………………………………………………….w dniu ………………………………….. oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

………………………………………….

podpis