Kredyty

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa


 

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIÊBIORSTWA

 

Ja, niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………………udzielam pełnomocnictwa ogólnego: Panu (i) …………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałemu w ……………………………………………………………………………………………………………..legitymującego się dowodem osobistym seria …………..nr ………………………………………………………… wydanym przez…………………………………………………………………do prowadzenia mojego przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w…………………………………………………………………………………………………………………. Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

………………………………………..

podpis