Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Pełnomocnictwo administracyjne


 

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

Ja niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………… upoważniam Pana (ią) …………………………………………………………………………………………….  zamieszkałego w …………………………………………………………………………………………………………legitymującego  się dowodem osobistym seria …………………nr ………………………………………………………… wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………………………. do działania w moim imieniu przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach, w których jestem lub będę stroną.

 

……………………………………………….

podpis