Kredyty

Odwołanie pełnomocnictwa


 

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

  

Ja niżej podpisany……………………………………………………………….. dnia ………………………………  odwołuję pełnomocnictwo do……………………………………………………………………………………….. udzielone dnia……………………… Panu (i)………………………………………………………………………… zamieszkałemu  w……………………………………………………………………………………………………… legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria ………………   nr …………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..

   

 

  ……………………………………….

podpis