Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości


ZGŁOSZENIE ZAMIARU KUPNA NIERUCHOMOŚCI, WPŁATA ZADATKU, OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

 

…………………………………………

        (imię i nazwisko)

 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu, niżej podpisany, oferuje kwotę …………………PLN na zakup posesji znanej jako……………….. i opisanej jako ……………………… na następujących warunkach:

Kwota………………. PLN stanowi zadatek na zakup posesji, pozostałą kwotę …………………(warunki). Czynsze najmu, podatki, koszty ubezpieczenia i utrzymania zostaną rozdzielone równomiernie (sprzedawca przedłoży odpowiednie dokumenty).

Załączam czek nr …………….., wydany dnia………….. przez bank ………………, na kwotę ………………. PLN, stanowiący 10% wartości mojej oferty.

Niniejsza oferta zachowuje ważność od dnia………………… do dnia………………. Jeżeli nie zostanie przyjęta w tym terminie, należy natychmiast zwrócić zadatek.

Po dokonaniu sprzedaży prawo własności zostanie przeniesione na ………………………….

W przypadku realizacji transakcji ……………….. (imię i nazwisko klienta) zobowiązany jest do zapłaty agentowi ……………….., nr licencji ……………………… prowizji w wysokości ………………….% od wartości nieruchomości.

Sporządzono dnia ………………………..

Niniejszym potwierdzam przyjęcie kwoty zadatku w wysokości ………………….. PLN, oraz powyższej oferty.

 

 

……………………………

(podpis)