Kredyty

Oświadczenie o gwarancji płatnościOŚWIADCZENIE O GWARANCJI  PŁATNOŚCI

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………..

 

 

 

Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgadzają się na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem.

Żadne czynności podejmowane przez kogokolwiek i w czyimkolwiek imieniu mające związek z niniejszym oświadczeniem, jak też żadne opóźnienie płatności związanej z tym oświadczeniem nie będzie mieć wpływu na zobowiązanie któregokolwiek z podpisujących to oświadczenie. Podpisujący niniejszym pismem poręczają względem ………………………. uregulowanie zobowiązań finansowych z tytułu …………………, w wys. …………………… PLN, o ile dłużnik ……………………….. nie wykona go w terminie.

Niniejsze poręczenie jest bezterminowe.

 

 

…………………………………….

          (podpis i pieczęć)

 

 

 

…………………………………………..

         (podpis i pieczęć)