Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/leonis/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/uploads) is not within the allowed path(s): (/home/webrange/domains/leonis.pl:/tmp:/var/tmp:/home/webrange/.tmp:/home/webrange/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/webrange/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/wds-files/wds-sitemaps/wds-sitemaps.php on line 460
Eurobank inwestycje | Kredyty - Leonis

Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Eurobank inwestycje


Inwestycja w fundusze jest sposobem na lokowanie pieniędzy, które są zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Eurobank oferuje 23 subfundusze o zróżnicowanej strategii oraz stopniu ryzyka, które są zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. oraz Opera TFI S.A. (dawniej SEB TFI S.A.)

Fundusze inwestycyjne oferowane przez Eurobank:

  • fundusze akcyjne
  • fundusze akcyjne zagraniczne
  • fundusze mieszane
  • fundusze obligacji
  • fundusze pieniężne

 

Fundusze akcyjne:

Allianz Akcji – nie mniej niż 60% aktywów lokowane jest w akcje, głównie spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Pozostała część aktywów inwestowana jest w przeważającej części w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 3-5 lat i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł. Opłata za zarządzanie – 4%. Opłata manipulacyjna: od 0 do 5%.

Allianz Akcji Plus – Od 70 do 100% aktywów inwestowane jest w akcje szerokiego rynku. Pozostała część inwestowana jest w obligacje i bony skarbowe emitowane głównie przez Skarb Państwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 3-5 lat i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek – Od 70 do 100% aktywów inwestowane jest w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2% oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 3-5 lat i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Allianz Selektywny (dawniej Allianz Budownictwo 2012) – Od 70 do 100% aktywów inwestowane jest w akcje spółek świadczących usługi budowlane, produkujących materiały budowlane oraz inwestujących w nieruchomości, a także spółek, których działalność może być związana z organizowanymi Mistrzostwami Europy w 2012r. Pozostała część aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz w listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 3-5 lat i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Novo Akcji – 100% aktywów inwestowane jest głównie w akcje spółek giełdowych. Fundusz inwestuje również w dłużne papiery wartościowe, w tym bony skarbowe i obligacje. Rekomendowany okres inwestycji: 5 lat i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł., kolejne 50 zł.

Fundusze akcyjne zagraniczne:

Allianz BRIC – aktywa lokowane są w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz-dit-BRIC Stars, który inwestuje w akcje firm z Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Część aktywów może być inwestowana w akcje firm z innych regionów.

Allianz Akcji Azji i Pacyfiku – aktywa lokowane są w tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz RCM Asia Pacific, który w głównej mierze inwestuje na rynkach akcji w regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. Rekomendowany okres inwestycji: 5 lat i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł. lub 200 EUR, kolejne 50 zł. lub 50 EUR.

Fundusze mieszane:

Allianz Aktywnej Alokacji – 45% wartości aktywów lokowane jest w akcje i obligacje zamienne największych spółek, charakteryzujących się dużą płynnością. Pozostała część aktywów inwestowana jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 3-4 lat i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Allianz Stabilnego Wzrostu – Do 40% aktywów lokowane jest w akcje i obligacje zamienne spółek o solidnych podstawach i dobrych perspektywach wzrostu. Pozostała część aktywów (min. 50%) inwestowana jest średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2-3 lata. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Novo Zrównoważonego Wzrostu (dawniej SEB Zrównoważonego Wzrostu) – subfundusz może lokować maksymalnie 70% aktywów w akcje spółek giełdowych, zaś pozostała część portfela stanowią dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 3-4 lat lub dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł., kolejne 50 zł.

Novo Stabilnego Wzrostu (dawniej SEB Stabilnego Wzrostu) -subfundusz może lokować maksymalnie 40% aktywów w akcje spółek giełdowych, zaś pozostała część portfela stanowią dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 3-4 lat lub dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł., kolejne 50 zł.

Fundusze obligacji:

Allianz Obligacji Plus – Do 100% aktywów lokowane jest w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Przy doborze tych instrumentów subfundusz kieruje się zasadą ochrony powierzonego kapitału. Rekomendowany okres inwestycji wynosi 2 lata i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych – aktywa inwestowane są w średnio i długoterminowe dłużne instrumenty finansowe, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, z terminem wykupu dłuższym niż rok. Rekomendowany okres inwestycji wynosi rok i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Novo Obligacji Przedsiębiorstw (dawniej Novo Obligacji) – Od 40% do 100% aktywów lokowanych jest w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka. Rekomendowany okres inwestycji: powyżej 2 lat. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł., kolejne 50 zł.

Novo Papierów Dłużnych (dawniej Novo Obligacji Plus) – subfundusz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, które stanowią do 100% aktywów. Subfundusz ma możliwość dywersyfikowania swoich inwestycji dzięki lokowaniu w obligacje rządowe krajów rozwiniętych – UE oraz wybranych państwach OECD. Subundusz skierowany jest do inwestorów, którzy chcą inwestować w zdywersyfikowany portfel obligacji. Rekomendowany okres inwestycji: 1 rok i dłużej. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł., kolejne 50 zł.

Fundusze pieniężne

Allianz Pieniężny – 100% akcji subfunduszu lokowanych jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Rekomendowany okres inwestycji: nie mniej niż 6-12 miesięcy. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł., kolejne 50 zł.

Novo Gotówkowy (dawniej Novo Lokata) – akcje inwestowane są w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz inne papiery o podobnym poziomie ryzyka. Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych. Rekomendowany okres inwestycji: od 3 miesięcy. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł., kolejne 50 zł.